ocean-news-side

การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยาการทางทะเลอย่างยั่งยืน

NEWS

เมื่อพูดถึงความผูกพันระหว่างมนุษย์กับท้องทะเลแล้ว เป็นสิ่งที่มีความผูกพันกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยทีเดียว มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ เป็นแหล่งกำเนิดของสิ่งมีชีวิตนานาทั้งปวง มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากท้องทะเล ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ นำน้ำมาใช้ สภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรชายฝั่ง อาหาร ออกซิเจน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ และสัตว์ ล้วนมาจากอิทธิพลทางทะเลทั้งสิ้น

ความผูกพันระหว่างมนุษย์กับท้องทะเล ผูกพันกันอย่างลึกซึ้ง

นอกจากนี้ในอดีต ยังใช้เป็นเส้นทางคมนาคม, สถานที่ท่องเที่ยว ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ใช้ในการเดินทางสร้างรายได้ ให้แก่ผู้คน กระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ทำให้มนุษย์เห็นเล็งเห็นข้อดี ของท้องทะเล และพยายาม ที่จะคิดค้นแสวงหาวิธีใช้ประโยชน์ จากท้องทะเลให้ได้มากที่สุด และเมื่อมนุษย์เห็นค่าของเศรษฐกิจมากกว่า ความสำคัญของการอนุรักษ์ทะเล ซึ่งถ้าในอนาคตถ้าเราไม่มีทะเลอีกต่อไปแล้ว ก็ไม่อาจใช้ประโยชน์อะไรได้ เมื่อถึงตอนนั้นมันจะสายไปแล้ว

พื้นที่มหาสมุทรทั่วทั้งโลก ครอบคลุมพื้นที่ 3 ใน 4 ส่วนของโลก

ในท้องทะเลอันกว้างใหญ่นั้น มีสิ่งมีชีวิตนานาพันธุ์ ที่สามารถระบุตัวตนได้แล้วกว่า 200,000 ชนิด แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีสายพันธุ์อื่นๆ ที่ยังไม่อาจระบุตัวตนได้อีกมากกว่าล้านสายพันธ์เลยทีเดียว มหาสมุทรมีส่วนช่วยในการลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ด้วยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเกิดจากการใช้ชีวิตของมนุษย์ ไม่ถึงร้อยละ 30 นอกจากนี้มหาสมุทรยังเป็นแหล่ง ที่สามารถหาโปรตีน ที่ใช้ในการบริโภคได้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยประชากรจำนวนมากกว่า 300 ล้านคน ต้องใช้มหาสมุทร เป็นที่หาอาหารและทํากินของพวกเขา แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าร้อยละ 40 ของมหาสมุทรบนพื้นโลก ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง และยาวนาน จากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ รวมทั้งการปล่อยมลพิษในรูปแบบต่างๆ การทำประมงที่ไม่ถูกวิธี การปล่อยน้ำเสียจากโรงงานสู่ท้องทะเล

news-side-ocean

ส่งผลอันตรายต่อชีวิตของสัตว์น้ำ

สัตว์น้ำทั้งหลายต้องตายอย่างทรมาน ไม่ว่าจะเป็นการกินถุงพลาสติก การที่สัตว์น้ำไปติดบ่วงต่างๆ และค่อยๆ ตายอย่างทรมานมากที่สุด จึงทำให้มีเป้าหมายในการลดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง ทางแร่ธาตุทางทะเล ซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความสำคัญ ทำให้สัตว์น้ำพืชน้ำทั้งหลายอาศัยอยู่กันได้อย่างอุดมสมบูรณ์ในปี 2020 นานาประเทศได้มีการประชุมร่วมกัน พร้อมทั้งกระตุ้นในเรื่องของการปกป้องระบบนิเวศในทะเล และชายฝั่ง อย่างยั่งยืน เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่รุนแรงทุกชนิด

โดยในปัจจุบันนี้การท่องเที่ยวทางทะเลนั้น ไม่ได้มีกิจกรรมว่ายน้ำเพียงอย่างเดียว หากแต่มีกิจกรรมอื่นๆ มากมาย เช่นการดำน้ำดูปะการัง การแล่นเรือใบ แล่นเรือยอร์ช เป็นต้น แต่การท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น โดยที่ไม่มีการควบคุมเข้มงวดส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของน้ำทะเลเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่น เกิดการทิ้งขยะลงทะเล หรือการท่องเที่ยวที่ไม่มีคุณภาพทอดสมอทำลายแนวปะการัง การเก็บหินต่างๆ ซึ่งเป็นบ้านของสัตว์น้ำกลับมาด้วย

ทั้งนี้คุณผู้อ่านคงจะเห็นแล้วว่า ประโยชน์ของมหาสมุทร และความสำคัญธรรมชาติ นั้นมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ รวมทั้งเหล่าสรรพสัตว์มากแค่ไหน มนุษย์ใช้ประโยชน์จากน้ำทะเลในหลายๆ ทาง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัย การสร้างรายได้ต่างๆ ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่เราจะตระหนัก และให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ท้องทะเล และธรรมชาติ ซึ่งคนที่อาศัยอยู่ในเมือง อาจจะมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องไกลตัว หากแต่ความจริงแล้วถ้าเรามองลึกๆ ก็จะพบว่าถ้าเราช่วยปรับเปลี่ยนอุปนิสัยบางอย่าง เช่น ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดการผลิตพลาสติก ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆ แต่ถ้าทุกคนร่วมมือกันทำสิ่งนั้น จะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ และช่วยปลูกฝังอุปนิสัยที่ดีต่อไปให้แก่ลูกหลาน ทำให้ทะเลรวมทั้งธรรมชาติในส่วนอื่นของโลกนั้น ได้รับการฟื้นตัวกลายเป็นโรคที่มีความสดใสดังเช่นในอดีต